مورد هفته : سیتولوژی مایع آسیت

۷/۳/۱۳۹۷

خانم ۵۵ ساله با سابقه دردهای استخوانی از یک ماه قبل بعلت اتساع ناگهانی شکم مراجعه کرده است. در بررسی سونوگرافی مایع آسیت مشخص و تخلیه شد. در بررسی نمونه سیتولوژی مایع آسیت، تصویر زیر مشاهده می‌گردد:


 

تشخیص شما چیست؟