دستیاران تخصصی پاتولوژی


دستیاران تخصصی آسیب‌شناسی

اهداف آموزشی برنامه دستیاری تخصصی پاتولوژی
ضوابط رشته آسیب‌شناسی

برنامه آموزشی دستیاران تخصصی
کلاس‌های تئوری دستیاران تخصصی


لیست دستیاران تخصصی پاتولوژی
نام دستیار
آدرس ایمیل

دکتر حاتمی

Hatamie871at mums.ac.ir

دکتر کریمی شهری

Karimim871 at mums.ac.ir

دکتر آیت اللهی


دکتر منتظر

Mehdi.montazer at gmail.com

دکتر اکبری

ebiakbari at live.com

دکتر جهانفخر

s.jahanfakhr at gmail.com

دکتر سحابی

Dr_reza1378 at yahoo.com

- دکتر سرگزی

Sargazish881 at mums.ac.ir

دکتر سبحانی

Mahtab-sobhani at yahoo.com

دکتر برومند

Broumands881at mums.ac.ir

دکتر مشیر احمدی

v.moshirahmadi at gmial.com

دکتر دشتبانی

d.mohsen52 at yahoo.com

دکتر منصوریان

Mansouriana881 at mums.ac.ir

دکترمیرکریمی

Dr_mirkarimi at yahoo.com

دکتر پارسازاد

Shafagh.parsazad at gmail.com

دکتر هاشمی

Hashemi1979 at gmail.com

دکتر تکلو

Takalloul892 at mums.ac.ir

دکتر غریب

masoumegharib at gmail.com

دکتر داوودی

parvanedavoodi at yahoo.com

New CellNew Cell
New CellNew Cell
New CellNew Cell
New CellNew Cell
New CellNew Cell
New CellNew Cell

برنامه آموزشی دستیاران

برنامه کلاس‌های  استاف

۸-۱۰
۱۰-۱۲
۱۲-۱۴
شنبه


دکتر خویی ( اسلاید)
یکشنبه


دکتر محمدیان ( اسلاید، اندومتر، سیتولوژی)
دوشنبه
دکتر طیبی ( مغز استخوان)


سه شنبه
دکتر جعفریان ( اسلاید)


چهار شنبهپنج شنبه