سرفصل های درس برای  رزیدنتهای پاتولوژی

-     بافت شناسی برای پاتولوژی

-     تکنیک های پاتولوژی

-     روش برش زدن و آماده سازی بافت ها 

-     ایمنوهیستوشیمی

-     فروزن سکشن

-     سایتولوژی ( تیروئید ،زنان، ریه ، پستان ، CSF ، ادرار )

-      پاتولوژی ( گوارش ، غدد ، بافت نرم ، استخوان ، مغز ، کلیه ، کبد ، زنان ، پستان ، ریه ، اورولوژی ، پوست )

-     هماتولوژی ( هماتولوژی ، بانک خون ، انعقاد )

-     بیوشیمی

-     انگل شناسی ( قارچ شناسی )

-     میکروب شناسی

-     ایمنولوژی

-     ژنتیک

-     پاتولوژی مولکولار

سرفصل های درسی دانشجویان علوم پایه

پاتولوژی عمومی شامل آسیب های سلولی – ترمیم – التهاب – همودینامیک – زنتیک – اطفال – عفونی – نئوپلازی – ایمونولوژی – آسیب های محیطی –تغذیه

سرفصل های درسی دانشجویان فیزیوپاتولوژی :

  عروق و قلب ، ریه ، گوارش ، اعصاب مرکزی و محیطی ، کلیه ، غدد ، بیماریهای روماتیسمی ، بافت نرم و استخوان ، پستان ، پوست