مدیریت گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر سید عباس طباطبایی یزدی 
تحصيلات: متخصص پاتولوژی
سمت/ رتبه: دانشیار پاتولوژی – بیمارستان قائم (عج)
پست الكترونيك: Tabatabaeea[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان قائم(عج)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)
تلفن تماس: 05138012384