معاون گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر سکینه عموئیان
تحصيلات: متخصص پاتولوژی
سمت/ رتبه:

استاد پاتولوژی –بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا (ع)

پست الكترونيك: amouians[at]mums.ac.i
آدرس محل کار: بيمارستان قائم(عج)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)
تلفن تماس: 05138022249