اعضای هیئت علمی گروه آسیب شناسی

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت/ رتبه پست الکترونیک رزومه
دکتر سید عباس طباطبایی یزدی

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشیار Tabatabaeea[at]mums.ac.ir CV
دکتر علیرضا خویی

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشیار khooeiar[at]mums.ac.ir  CV
دکتر نوریه شریفی

پزشک متخصص آسیب شناسی

استاد SharifiN[at]mums.ac.ir CV
دکتر محمود رضا کلانتری

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشيار kalantarim[at]mums.ac.ir CV
دکتر امیر حسین جعفریان

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشيار JafarianAH[at]mums.ac.ir  CV
دکتر نعما محمدیان روشن

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشیار roshann[at]mums.ac.ir  CV
دکتر سکینه عموئیان

پزشک متخصص آسیب شناسی

استاد  amouians[at]mums.ac.ir CV
دکتر ناصر طیبی میبدی

پزشک متخصص آسیب شناسی

استاد TayebiN[at]mums.ac.ir   CV
دکتر مهدی فرزادنیا

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشیار farzadniam[at]mums.ac.ir  CV

دکتر بهرام معمار

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشیار  memarb[at]mums.ac.ir CV

دکتر نونا زابلی نژاد

پزشک متخصص آسیب شناسی

دانشیار  zabolinejadn[at]mums.ac.ir CV  

دکتر شیرین طراز جمشیدی

پزشک متخصص آسیب شناسی

استاديار TJamshidiSH[at]mums.ac.ir   CV
دکتر معصومه غریب

پزشک متخصص آسیب شناسی

استاديار  Gharibm[at]mums.ac.ir  CV
دکتر مهسا اکبر عریانی

پزشک متخصص آسیب شناسی

استاديار akbarim11[at]mums.ac.ir  CV