برنامه هفتگی

بیمارستان اما رضا (ع)


  10-8 12-10 14-12
 شنبه برش- فروزن گزارش نویسی کلاس تئوری – دکتر خویی
 یکشنبه برش- فروزن گزارش نویسی  کلاس تئوری – دکتر عموئیان
 دوشنبه برش- فروزن گزارش نویسی کلاس تئوری- دکتر معمار
 سه شنبه برش- فروزن گزارش نویسی  کلاس تئوری  دکتر طیبی
 چهارشنبه برش- فروزن گزارش نویسی  کلاس تئوری دکتر فرزادنیا
 پنجشنبه اسلاید کنفرانس